در مورد معماری داخلی هند بیشتر بدانید بخش اول

معماری داخلی هند

از اصلیترین ویژگیهای این سبک، نگاه رمزگونه و نمادین به هستی است.
 این جهانبینی و نگرش بر معماري آنها به بهترین شکل تاثیرگذار بوده است.
 مردمانی که با داشتن تنوع فراوان ادیان و باورها به ساخت بناهاي معماري گوناگون با ساختارهاي پیچیده، قدسی و در عین حال زیبا و باشکوه نایل گشته اند.

معماری هند


جذابیت معماري هند برای ما ؟؟

تاثیر متقابل معماري ایرانی و هندي بر یکدیگر است. بر این اساس، بررسی سبک معماري داخلی هند و آشنایی هر چه بیشتر با آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

الگو های خانه های هندی

ساخت خانه های شهري بزرگ و وسیع متعلق به خانواده هاي ثروتمندان این نوع خانه هاي دو یا چند طبقه عموما گرداگرد یک یا چند حیاط طرح ریزي شده اند و آستانه ورودي آنها در بیشتر موارد پرکارهستند با راهروي خمیده اي به فضاي درونی راه پیدا می کنند.

دو الگوی مهم برای خانه هاي هندي:

با راهروي خمیده اي به فضاي درونی راه پیدا می کنند.
بیشتر خانه های این الگو دیوارهاي سنگ کاري ضخیم و بام هاي مسطح سنگی دارند.بام و حیاط به صورت فضایی براي زندگی استفاده می شوند. تفاوت هایی در مناطق مختلف،ویژه در روش ساخت و نوع مصالح این خانه ها دیده می شود
در این الگوموارد زیر رعایت شده :

رنگ در معماری هند


برخی ویژگی های معماری داخلی  هند

رنگ

عنصر شاخص و کلیدي در فرهنگ و آیینهاي مردم هند است.در زندگی روزمره مردم هند، استفاده از رنگ در پوشش ظاهري تا لوازم و مبلمان خانگی، مبلمان شهري کاربرد دارداز گلهاي رنگارنگ طبیعی، مجسمه ها و نقاشی هاي رنگین بر روي در و دیوار خانه ها و معابد استفاده می کنند.
رنگهاي سفید، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و سیاه به صورت نمادین با زندگی آیینی ـ مذهبی مردم هند عجین شده است در کیفیت فضاهاي داخلی مؤثر بوده است.

موتیف ها و نماد ها در معماری هند


موتیف ها و نماد ها در معماری داخلی هند

موتیفها و الگوهاي رایج ناشی از :
  • مذهب
  • عقاید
  •  باورها
  • فرهنگ
  • محیط
برخی از الگوهاي ایرانی مانند گره ها و اسلیمی ها جزء موتیف هاي هند هستند. اشکالی همانند گل لوتوس، طرح حلزونی یا اسپیرال، بته جقه، قو، طاووس، طوطی، فیل، ماهیبرخی طرح هاي گیاهی و هندسی از الگوها و موتیف هاي متداول هستند.این موتیفها، نمادهایی با مضامین اساطیري و آیینی هستند و در بسیاري از عناصر و آثار تزیینی از جمله پارچه ها، کاغذ دیواري، مجسمه سازي، نقاشی، سفالگري، قالیبافی و غیره به کار میروند.

جلی در معماری هند


جلی چیست

جلی اصطالحی است که در هندوستان به سنگ هاي سوراخدار یا صفحات مشبک با طرح هاي هندسی و گیاهی گفته می شود. از طریق جلی امکان تهویه در ساختمان، کنترل نور شدید و نیز حفظ خلوت درونی یا پرده سرا که در نظام اجتماعی اسلام بسیار اهمیت داشت مهیا میشود.

 طرحهاي اولیه جلی:

 به شکل طرحهاي هندسی بر روي سنگ
ولی بعد از ورود مسلمانان، طرحهاي گیاهی و اسلیمی (تاج محل) جلیها تنها در طرح پنجره ها
به کار برده نمی شوند، بلکه در برخی عناصر فضاي داخلی کاربرد دارند.
زیباترین جلیها را میتوان در مسجد سیدي سید، مقبره سلیم چیشتی و تاج محل مشاهده کرد.

شکل طاق ها در معماری هند

  • طاقهاي نعل اسبی، اوجی (طاقی نوك تیز)
  •  طاقهاي سه حلقه (تري فویل)
  •  طاقهاي چند حلقه (مولتی فویل)

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها