ایده اصلی معمار ایجاد یک فضای ارگانیک در کافه بوده وهمانطور که در تصویر پیداست با استفاده از کاشت چند نوع درخت در اطراف کافه این فضا را ایجاد کرده و همچنین یک درخت انگور برزیلی داخل کافه کاشته شده است که فضا را بسیار مطبوع کرده است.