زاها حدید، ایستگاه ناپولی آفراگولا فاز اولیه تکمیل شد. نخست وزیر ایتالیا، پائولوgentiloni، فاز اول ناپولی اواخر زاها حدید آفراگولا ایستگاه افتتاح کرده است. خدمات راه آهن با سرعت بالا اتصال Bari و کالابریا رجیو با شمال ایتالیا و اروپا را قادر می سازد کالا و مسافر برای دسترسی به بنادر جنوبی tauro Gioia در، تارانتو، باری، بریندیسی، پالرمو وAugusta. 'هر کشور بزرگ نیازمند پروژه های بزرگ است که یک جهش رو به جلو،' توضیح می دهدgentiloni. ، ایستگاه جدید در آفراگولا پایه و اساس برنامه های زیربنایی که در جهت توسعه اقتصادی در جنوب است