معمار خلاق آن  yintai است.ایده های طراحی ان از مناظر منطقه چگندو الهام گرفته شده است .با حضور در این کتابفروشی گویی در یک جهت ازیک طبیعت زنده قرار گرفته اید.