سقف کاذب رابیتس ،نکات فنی و اجرایی ،دکوراسیون داخلی و بازسازی

تعریف سقف کاذب رابیتس

سقفی است که با استفاده از توري هاي گالوانیزه به نام رابیتس و با زیرسازي متشکل از نبشی و میلگرد که با استفاده از جوش به یکدیگر متصل میشوند ،ساخته می شود.به جهت پوشش روي تاسیسات، زیباسازي یا پوشاندن اسکلت با متریال سبک و به صورت ساده یا طرح دار اجرا می گردد.
 مزایا سقف رابیتس:
  • -سرعت مناسب اجرا
  • -در دسترس بودن مصالح و نیروي اجرایی در سقف رابیتس 
  • -طرح پذیري بسیار بالا به طوري که می توان انواع طرح هاي هندسی،
  • قوس ها و … را به راحتی اجرا نمود.

معایب سقف کاذب رابیتس:

  • -وزن آن نسبتاً بالاست
  • -مصرف گچ جهت نازك کاري زیاد است
  • -دستمزد اجراي گچ کاري آن زیاد است
  • -محدودیت آب و هوا در اجراي لایه گچ وجود دارد.

برگه هاي رابیتس نیز به صورت 9 پل، 11 پل ، 13 پل و … و بر اساس وزن هر برگ رابیتس خرید و فروش می شود.نکات فنی و اجرایی سقف رابیتس :
 هرچه فاصله نبشی هاي حمال از یکدیگر و همچنین میلگردهاي افقی ازیکدیگر بیشتر باشد، براي آنکه رابیتس اصطلاحاً تحت تاثیر وزن گچ شکم ندهد باید از رابیتس با تعداد پل بیشتر و وزن بیشتر استفاده کرد.

میلگردهاي آویز:

میلگردي است که به دو صورت دفنی و جوشی بار اصلی سقف کاذب را به سقف اصلی صلب یا تیرآهن هاي سقف انتقال می دهد. میلگردهاي دفنی قبل از اجراي سقف صلب در محل پیشبینی می شوند وهنگام اجراي سقف، قسمتی از آن در سقف مدفون شده و قسمتی آویز باقی می ماند.
با خم نمودن قسمت انتهایی آویزجوشی و اعمال جوش به اجزاء سقف بهطول مورد نیاز، محل را براي اجراي قسمت بعد آماده می نماید.حداقل طول جوش 2 سانتیمتر است. بسته به وزن سقف کاذب حداقل قطراین میلگرد 6 میلیمتر است.حداکثر فاصله میلگردهاي آویز 60 سانتی متر می باشند که در سقف هاي سنگین و پر طرح به 30 سانتیمتر نیز می رسد.استفاده Fy عا جدار بودن یا نبودن مهم نیست ولی باید از فولاد نرمه 3600

 توري رابیتس:

توري است که به وسیله اتصال مفتول هاي باریک به یک سري پایه اصلی گالوانیزه که از شکل دادن به یک ورق گالوانیزه ساخته شده است و اصطلاحاًپل نامیده می شوند، تشکیل شده است.پل ها به دو دسته پل هاي اصلی و پل هاي فرعی تقسیم بندي م یشوند.
تهیهرابیتس، استاندارد خاصی ندارد و تنوع آن در بازار بسیار زیاد است.80سانتی متر است. پرمصرف ترین ابعاد آن 200در بازار تعداد پل هاي اصلی ملاك شناخت رابیتس میباشد و با یک فاکتوردیگر که وزن برگه رابیتس است معرفی می گردند. همانند 9 پل 850 گرمی یا 7 پل 600 گرمی.در محل هایی که توري رابیتس به یکدیگر می رسند می بایست یک اورلب حداقل 7 تا 10 سانتی متري در نظر گرفته شود.

اندود گچ یا سیمان:

با توجه به طرح تهیه شده و قرارگیري سقف کاذب با نماي کاذب در معرض رطوبت، هواي آزاد یا قرارگیري در نما، پوشش اندود روي رابیتش ها توسط گچ یاسیمان اجرا می گردد. اجرا با هریک از متریال ها که انجام پذیرد شامل 2 مرحله است:
پرکردن حفره هاي توري رابیتس: این مرحله در هنگام گچ سفید با مصرف بالاي این مصالح و حتی پرت زیاد همراه است. استفاده از گچ زنده (سفت مایه)جهت جلوگیري از پرت الزامی است.عمده مصرف گچ سفید در این مرحله است و تجربه مجري تاثیر فراوانی در جلوگیري از پرت مصالح دارد.
-روکش نهایی است که به دقت پرداخت شده و سطحی یکنواخت و صاف رابوجود م یآورد. در هنگام استفاده از ملات سیمان براي پوشش مرحله الف باملات پودر، خاك سنگ و سیمان اجرا می گردد و پس از آن ملات سیمان بصورت آستري روي آن قرار می گیرد.

اجراي اشتباه سقف رابیتس :

-اجراي تراز ناصحیح در مقاطعی که پس از سفیدکاري به شدت به چشم آمده و ارتفاع دیوارهاي محیطی در هر قسمت با قسمت دیگر اختلاف دارند یاشکل هاي طرح سقف در هر قسمت یک ارتفاع متفاوت از قسمت دیگر دارد.شیب درسقف قابل مشاهده است.عدم اجراي صحیح جوشکاري و استفاده از نبشی میلگرد نامناسب، عدماستحکام سقف را در پی دارد و ممکن است سقف افت کرده و یا لرزش داشته باشد.
بروز ترك هاي مختلف در سقف ها، قوس گرفتن سقف نسبت به افق،کنده شدن گچ ها از سقف ممکن است بوجود آید.صحیح نبستن توري به میلگردها و اورلب هاي غیر اصولی که رابیتس نادرست روي هم رفته است می تواند ضخامت گچ مصرفی را بالا برده و متریال اضافه مصرف گردد.
 
نگارش :مهندس زهرا رستمی 

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها