معماری داخلی کلاسیک یونانی بخش اول

معماری داخلی یونانیها چگونه بوده است ؟

در اغلب خانه هاي يونانی، دالان ورودي به محوطه روباز حياط منتهی می شد و گرداگرد حياط، ايوانی مسقف رو به فضاي سبز، حوض و يا مذبح قرار داشت. ستون ها، حياط را زينت می دادند و كف حياط با موزائيک پوشيده می شد.
جهت گيري خانه ها و قرارگيري حوزه هاي فضايی به دور حياط مركزي با توجه به اقليم منطقه و استفاده بهينه از گرمايش خورشيد و كاهش بادهاي غالب زمستانی صورت می گرفت و از این نظر شبیه معماری ایرانی است . جهت گيري بازشوهاي نماي اصلی در حياط رو به نور مطلوب جنوب،موجب افزايش حداكثر بهره گيري از نور خورشيد در زمستان و ممانعت از ورود بادهاي شديد زمستان از شمال می شدند.

حیاط مرکزی عنصر شکل دهنده معماری یونانی

 سقف هاي ستون دار (كلوناد) نيز موجب كاهش شدت نور شديد تابستان می شدند و نقش سايبان را ايفا می كردند.حوزه هاي فضايی و نحوة پخش عناصر فضايی معماري خانه يونانی، به گونه اي بود كه حياط مركزي، مهم ترين نقش را در پخش و گسترش فضايی، نحوة نورگيري و تهويۀ فضاهاي داخلی ايفا می كرد. تعداد بازشوها در نماي خارجی اندك بود و بيشترين نورگيري از حياط ميسر می شد. فضاهاي مختلفی از جمله نشيمن،اتاق مهمان يا ناهارخوري، انبارها، آشپزخانه به دور اين هستۀ مركزي (حياط)، شكل می گرفتند.
براي رفتن از اتاقی به اتاق ديگر بايد از حياط عبور می كردند. اهل خانه در اين محل كار می كردند و بيشتر عمر خود را در آن می گذراندند. در بعضی از خانه ها كه به شكل دو طبقه ساخته می شدند، اتاق های خواب در طبقه بالاتر قرار می گرفتند و به نقش سلسله مراتب فضايی از فضاي عمومی تا خصوصی توجه می شد. در خانه هاي اشرافی يونانی بخش هايی به عنوان زنانه و مردانه براي مهمانان زن و مرد اختصاص داده می شد.
 

دلیل تزیینات کم در خانه های یونانی

مردم آتن بيشتر عمر خود را در هواي آزاد به سر می بردند و به آرايش خانه  چندان توجهی نداشتند و تزيينات خانه ها بسيار كم بود؛ ولی در اواخر قرن پنجم ميلادي، در خانه هاي اشراف تالارهاي بزرگ ستون دار، ديوارهاي مرمرين يا مرمرنما، نقش و نگارهاي ديواري، موزائيک كاري، نقاشی ها و تصاوير خيال انگيز بر سقف ها را می توان يافت.
با ویژگی هاي اصلی سبک کلاسیک یونانی بیشتر اشنا شوید

اشتراک گذاری
مشاهده تمامی پروژه ها