این پروژه در قلب پاریس قرار دارد که هدف آن ترویج استفاده از مواد زیستی است که تیم طراح اصول طراحی را بر اساس محدود کردن تاثیر کربن آن قرار گرفته است.
ساختار نما، از یک قاب چوبی به شکل واحد عمودی براکت ساخته شده، این ساختار به عمد طراحی شده بود با استفاده از اصول ساخت و ساز بسیار کم کربن، تشویق به استفاده از زنجیر تامین کوتاه مدت.