این پروژه در کره واقع شده و به عنوان یک فضای روشن وشاد است که نشان دهنده آن است که طراح خواسته تجربه فضای متفاوت را به مشتریان نشان بدهد. شخصیت اصلی به کار رفته در قسمت بیرونی یک کلمه مرکب از یک دختر زیبا که می تواند در مناطق مختلف ادراک را هم در داخل وهم در خارج که با تاکید بر هویت فضاست افزایش می دهد. طرح رنگ کلی شامل آبی و سفید است برای ارائه یک احساس خالص و دلپذیر است، اتاق ضمیمه سالن زیبایی نیز با همان رنگ متحد شدند، نور یکی از نقاط کانونی در این پروژه است. در کل پر از جزییات کوچک اما ظریف که شخصیت و لوازم جانبی مختلف را یاد میشود.