ن برج درجنوب کپنهاگ، در دل طبعت ساخته شده است با مساحت 600 متر و ارتفاع 45 متر و به بازدید کنددگان اجازه می دهد تا خود را در طبیعت دانمارکی خیره کننده غوطه ورکنند. برج در یک جنگل زیبا است که با یک چشم انداز پر از تپه و نهر و رودخانه واقع شده است وفرصتی منحصر به فرد در بالای درختان پر پیچ و خم است برا ی نظاره طبعت بی نظیر . داخل برج به صورت رمپ مارپیچ اجرا شده و بازدید کنندگان به آرامی ددر ان پیش میروندو وبا گذر از هر پیچ و رمپ سکانسی از طبعت را مشاهده میکند این حرکت متل حرکت درخت از زمین و رشد آن به بالاس ..