Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » طراحی نما ساختمان تجاری اداری

طراحی نما ساختمان تجاری اداری

پروژه طراحی نما ساختمان تجاری و اداری در منطقه یک تهران 
آلترناتیو های مختلف برای این ساختمان توسط شرکت زانا طراحی شد که در نهایت این طرح مورد تایید کمیته نمای منطقه یک تهران قرار گرفت ،در نمای خطوط مورب حرکت کرده و دربین آنها خطوط افقی چوب که حالت فلاور باکس دارند نما خوطو عمودی را قطع می کنند . 

سایر تصاویر