Toll Free 1800.899.900

پروژه برج الهیه

برج الهیه
در سال 90 طراحی این مجموعه انجام شده است .این پروژه شامل 3 تیپ واحد مختلف در هر طبقه بوده که برای هر تیپ 3 طراحی داخلی متفاوت انجام شده است .

سایر تصاویر