Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

اجرای سازه معکوس

در این پروژه جهت اجرای فونداسیون و صفحه ستون باید سازه نگهبان با هزینه بسیار زیاد اجرا میشد ،جهت پرهیز از اجرای سازه نگهبان سازه ساختمان به صورت معکوس اجرا شده است .

سایر تصاویر