Toll Free 1800.899.900

آبنما

 صدای آب صدای موسیقی طبیعت است و بکار گیری آن در محوطه روح و جان را به باغ می بخشد .محوطه سازی و باغ سازی بدون جریان و و بازی با آب وصدای آب گویی نقصی بزرگ را به همراه دارد .ساخت آبنما یکی از عناصری ایست که میتواند موسیقی آب را در محوطه ایجاد کند .فرم و سبک آن می بایست متناسب با سبک باغ سازی و محوطه سازی باشد .
آبنماهایی که شبیه آنچه در ظبیعت میبینیم،معمولا بصورت سخره و سنگ چینی و ...اجرا میشود و آبنماهای مدرن اینگونه نیستن معمولا از ترکیب سنگ و شیشه و ... طراحی و اجرا میشوند .نو رپردازی از عوامل بسیار مهم در طراحی آبنماست که در زیباسازی آن نقش مهمی دارد .

سایر تصاویر