Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

مسابقه بانک رفاه

در سال 92 بانک رفاه فراخوانی را اعلام کرد جهت طراحی سردر بانک رفاه که گروه معماری زانا در آن با موفقیت شرکت کرد .این طرح براساس هندسه ایرانی و ایجاد سایه و نیم سایه طراحی شده است ایده اصلی بازی با نور و هندسه می باشد.

سایر تصاویر