Toll Free 1800.899.900

درمانگاه ارتش

درمانگاه ارتش
محل پروژه:کرج
سال:89
در طراحی فضاهای درمانی ملاحضات مهمی وجود دارد از جمله :ایجاد آرامش برای بیماران ،دسترسی آسان به فضاها و قسمتهای خدماتی مثل داروخانه،صندوق و..،بهداشت محیط
مهم ترین مسئله در این طراحی: تقسیم بندی اصولی فضاهای مورد نیاز و استفاده بهینه از کل فضا ی درمانی - ارتقا حس آرامش به کمک فرم های انتخابی و رنگ ها که با این وسیله حس پاکیزگی و بهداشت که لازمه فضای درمانی است. - ایجاد محیطی که باعث شود آرامش روانی و روحی بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می نمایند تامین شود. - ایجاد تنوع فضایی به کمک نور پردازی های متنوع و تهویه مطبوع توسط هوشمند سازی فضای داخلی.

سایر تصاویر