Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

چشم پزشکی عرفان بندرعباس

دکوراسیون داخلی این چشم پزشکی به سفارش کلینیک چشم پزشکی بندر عباس در سال 94 طراحی شده است .
در طراحی داخلی و دکوراسیون فضاهای درمانی و کلینیک چشم پزشکی استفاده بهینه از فضا ،کاربردی بودن فضا،رنگها ،بافتها و ساماندهی خدمات کلینیک بسیار اهمیت داشته است .

سایر تصاویر