Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » دفتر اداری شرکت تبلیغاتی

دفتر اداری شرکت تبلیغاتی

دفتر اداری شرکت تبلیغاتی و چاپ امیری
تهران -تهرانپارس
 
این دفتر در سال 94 جهت تفکیک فضایی طراحی مبلمان اداری ،هوشمند سازی ،به شرکت زانا سفارش داده شد .این واحد حدودا 250 متری بوده و  یک اتاق مستقل مدیریت و چهار بخش اصلی طراحی شده است.با توجه با ساعت کاری طولانی و تغییر شیفتهای کارمندان در رزو مصرف و کنترل انرزی در روز دارای اهمیت ویژه بوده .بنابریان بخش دیگر از طراحی سناریو نویسی جهت هوشمند سازی این واحد اداری بوده است .

سایر تصاویر