Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

شرکت بازرگانی معین

شرکت بازرگانی معین
 تهران -1389
دفتر اداری شرکت زانا در سال 89 توسط شرکت زانا طراحی و اجرا شد .شرکت در سه طبقه فعالیت داشته که به دلیل افزایش دپارتمانهای تجاری و بازرگانی شرکت نیاز به فضاهای پویا و کاملا کاربردی داشته بنابر این نیاز مهم کارفرما دپارتمان معماری و معماری داخلی طراحی مناسب برای تفکیک فضاها ،چیدمان مبلمان اداری و ساخت آنها انجام داد .مدت انجام این پروژه 48 روز کاری بوده است .

سایر تصاویر