Toll Free 1800.899.900

جزئیات پروژه

» » » طراحی اتاق مدیریت دانشگاه پیام نور

طراحی اتاق مدیریت دانشگاه پیام نور

 این پروژه در سال 94 طراحی و اجرا شده است که برای مدیریت دانشگاه پیام نور واحد غرب انجام شده است استفاده از دیوار پوش MDF در ترکیب رنگ روشن و تیره

سایر تصاویر