Toll Free 1800.899.900

گالری پروژه ها

بخش اداری استارت آپی

این پروژه در پاییز 1399 طراحی شد و مقدمات اجرای آن در زمستان 1399 انجام شد .
بخش های این پروژه شامل یک سالن نمایشگاهی و 4 اتاق ادرای و یک سالن چند منظوره با ظرفیت 70 نفر می باشد .
طراح و ناظر پروژه مهندس زهرا رستمی و اجرا توسط مهندس حسین رجب پور صورت گرفت .

در این بخش سالن نمایشگاهی و 4 اتاق ادرای با ظرفیت هر کدام 4 نفر کارمند برنامه نویس ادراری طراحی و اجرا شده .
در طراحی از رنگهای گرافیکی و سازمانی استفاده شد و سعی شده هماهنگی بین رنگ های اتاق با فضای نمایشگاهی 
ایجاد شود .
به دلیل وسعت سقف دو خط لاینری در نظر گرفته شد در اشرافیت رنگ نوک مدادی و امتداد پیدا کرده روی دیوار جهت ایجاد کنتراس 
فرمال کردم سقف .
طراح و ناظر پروژه مهندس زهرا رستمی و مجری بخش لاینرها و کناف مهندس حسین رجب پور.

سایر تصاویر

بخش اداری استارت آپی

این پروژه در پاییز 1399 طراحی شد و مقدمات اجرای آن در زمستان 1399 انجام شد .
بخش های این پروژه شامل یک سالن نمایشگاهی و 4 اتاق ادرای و یک سالن چند منظوره با ظرفیت 70 نفر می باشد .
طراح و ناظر پروژه مهندس زهرا رستمی و اجرا توسط مهندس حسین رجب پور صورت گرفت .

در این بخش سالن نمایشگاهی و 4 اتاق ادرای با ظرفیت هر کدام 4 نفر کارمند برنامه نویس ادراری طراحی و اجرا شده .
در طراحی از رنگهای گرافیکی و سازمانی استفاده شد و سعی شده هماهنگی بین رنگ های اتاق با فضای نمایشگاهی 
ایجاد شود .
به دلیل وسعت سقف دو خط لاینری در نظر گرفته شد در اشرافیت رنگ نوک مدادی و امتداد پیدا کرده روی دیوار جهت ایجاد کنتراس 
فرمال کردم سقف .
طراح و ناظر پروژه مهندس زهرا رستمی و مجری بخش لاینرها و کناف مهندس حسین رجب پور.

سایر تصاویر