Toll Free 1800.899.900

هزینه های پروژه ها

هزینه پروژه های دکوراسیون
هزینه ها در این بخش شامل موارد ذیل می باشند:
1- طراحی (معماری داخلی ،مبلمان ،طراحی نور پردازی و..)
بصورت متری محاسبه میشود و در صورت پایین بودن متراژ قیمت بصورت کلی مشخص می شود.
3-هزینه اجرای پروژه
بر اساس نقشه های بخش 1 مشخص و متره و برآورد می شود.